PARE privaatsustingimused

PARE privaatsustingimused

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn, Harjumaa 10612, reg kood: 80059881), edaspidi PARE.

Privaatsustingimused:

 • selgitavad, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitavad, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
 • aitavad sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgib PARE Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

PARE kasutab andmeid eesmärgil, milleks andmeid koguti ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutatakse isikuandmed.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe ja siseveebi kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte ja siseveebi, tarbivad teenuseid või edastavad PAREle omalt poolt infot. Näiteks uudiste/kuukirja lugemine, teenuste tellimine, siseveebi konto loomine või PAREga e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik PARE poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused s.h e-raamatud.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid PARE töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed:

 • nimi
 • e-posti aadress
 • isikukood
 • kodune aadress
 • telefoninumber
 • organisatsioon
 • organisatsiooni aadress
 • ametinimetus

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Veebilehte ja siseveebi kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

PARE kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile uudiste/kuukirja ja muu sarnase info saatmiseks kasutaja eelneval nõusolekul;
 • ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
 • isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi jne töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

PARE  kasutab veebilehe ja siseveebi külastatavuse statistikat kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on PARE lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub PARE kasutajale teenuseid.

PARE kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-posti edastamise ja haldamise süsteemi;
 • failide hoidmise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist;
 • arvete koostamist ja saatmist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

PARE rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

PARE säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

PARE siseveebi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Juurdepääs isikuandmetele on PARE töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe ja siseveebi kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine, kustutamine ja ülekandmine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi siseveebi konto kasutajaprofiilis.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti aadressil info@pare.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kahe nädala jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. PARE töötaja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@pare.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub PARE meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest iga e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised ja pixel

PARE veebilehel kasutatakse küpsiseid ja piksleid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades PARE veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste ja pikslite kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: ChromeSafariInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab PARE Google Analytics ja Facebook Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin EU User Consent Policy.

Piksleid kasutatakse PARE veebilehe külastajatele sihitud reklaamide edastamiseks Google ja Google partnerite veebilehtedel ning Facebookis.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamideFacebook Pixel ja Google reklaamide kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

PARE  jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel (info@pare.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).